ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس همایش
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دبیر علمی همایش
دکتر هادی وکیلی ـ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دبیر اجرایی همایش
دکتر احمد شاکرنژاد ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
اعضای کمیته علمی
کمیته تخصصی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد اکبریان ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر علیرضا اسعدی ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر احمد شاکرنژاد ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر اقوام کرباسی ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالمزاده نوری ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کارگروه علمی
دکتر محمد جعفری ـ دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسنی ـ استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
دکتر بهزاد حمیدیه ـ استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد رودگر ـ دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا ـ استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر ابراهیم علیپور ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده ـ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر باقر غباری بناب ـ استاد تمام دانشگاه تهران
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد غفاری ـ استادیار موسسه حکمت و فلسفه ایران
دکتر احسان قدرت اللهی ـ استادیار دانشگاه کاشان
دکتر سید روح الله موسوی ـ استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد حسین یعقوبیان ـ استادیار دانشگاه شهید مطهری