این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها