راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات

شرایط نگارش مقاله برای همایش
  1. مقاله هایی پذیرفته می شوند که براساس نظریه های مطرح شده درباره مسئله جاودانگی نفس در دیدگاه های فیلسوفان مشاء، اشراق، متعالیه و عرفان نظری، دیدگاه های متکلمان مسلمان، الهی دانان مسیحی _ یهودی با نظریه های رایج در فلسفه ذهن معاصر تبیین کنند؛
  2. مقالات در محیط Word تایپ شوند؛
  3. مقالات حداکثر 8000 کلمه باشند؛
  4. مقالات می توانند به زبان های فارسی، عربی یا انگلیسی باشند؛
  5. فایل مقالات از طریق وب سایت به نشانی دبیرخانه ارسال شود؛
  6. برای ثبت نام جهت شرکت در همایش وارد سامانه کاربران شوید؛