محورهای همایش

 

1.      مفهوم مرگ
2.      مفهوم جاودانگی
3.      ملاک این همانیِ شخصی
4.      بقای پس از مرگ
    أ‌.        ریشه های تاریخی اعتقاد به بقاء
    ب‌.   بقاء در ادیان و مذاهب مختلف
    ت‌.   انواع بقاء
    ث‌.   استدلال­ها برای بقاء
        · استدلال­های فلسفی
        · استدلال­های عرفانی
        · استدلال­های کلامی
        · استدلال­های نقلیِ صرف
        · استدلال­های تجربی (مانند تجربه­های نزدیک به مرگ)
    ج‌.     تبیین­های دوگانه انگارانه
    ح‌.     تبیین­های غیردوگانه انگارانه
5.      حیات پس از مرگ
    أ‌.        دیدگاه­ها درباره سرنوشت انسان پس از مرگ
        · نابودی
        · تناسخ
    ب‌.   برزخ
        · کیفیت برزخ
        · حیات در برزخ
        · استدلال­ها بر برزخ
        · ماهیت انسانِ برزخی و حیات برزخی (جسمانی یا روحانی یا شق دیگر؟)
    ت‌.   قیامت
        · کیفیت قیامت
        · قیامت و حقیقت بازگشت (تبیین فلسفی، تبیین عرفانی، استدلال­ها)
        · قیامت و نفس کل
        · نفخه اولی و ثانیه
        · حشر موجودات در قیامت
        · مراحل دیگر قیامت (صراط، میزان، عرض اعمال)
    ث‌.   معاد روحانی و جسمانی
        · ابدان طولی
        · استدلال های بر معاد جسمانی
        · این همانی شخص دنیوی و اخروی
    ج‌.     بهشت و دوزخ
        · خلود در دوزخ
        · تجدد احوال در بهشت و جهنم
        · تجسم اعمال
6- سایر موضاعات مرتبط