محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش


 

1.      مفهوم مرگ
 
2.      مفهوم جاودانگی
 
3.      ملاک این همانیِ شخصی
 
4.      بقای پس از مرگ
 
    أ‌.        ریشه های تاریخی اعتقاد به بقاء
 
    ب‌.   بقاء در ادیان و مذاهب مختلف
  
    ت‌.   انواع بقاء
  
    ث‌.   استدلال­ها برای بقاء
  
        · استدلال­های فلسفی
  
        · استدلال­های عرفانی
  
        · استدلال­های کلامی
  
        · استدلال­های نقلیِ صرف
  
        · استدلال­های تجربی (مانند تجربه­های نزدیک به مرگ)
  
    ج‌.     تبیین­های دوگانه انگارانه
 
    ح‌.     تبیین­های غیردوگانه انگارانه
  
5.      حیات پس از مرگ
 
    أ‌.        دیدگاه­ها درباره سرنوشت انسان پس از مرگ
  
        · نابودی
  
        · تناسخ
 
    ب‌.   برزخ
  
        · کیفیت برزخ
  
        · حیات در برزخ
  
        · استدلال­ها بر برزخ
  
        · ماهیت انسانِ برزخی و حیات برزخی (جسمانی یا روحانی یا شق دیگر؟)
  
    ت‌.   قیامت
  
        · کیفیت قیامت
  
        · قیامت و حقیقت بازگشت (تبیین فلسفی، تبیین عرفانی، استدلال­ها)
  
        · قیامت و نفس کل
  
        · نفخه اولی و ثانیه
 
        · حشر موجودات در قیامت
  
        · مراحل دیگر قیامت (صراط، میزان، عرض اعمال)
  
    ث‌.   معاد روحانی و جسمانی
  
        · ابدان طولی
  
        · استدلال های بر معاد جسمانی
  
       · این همانی شخص دنیوی و اخروی
  
    ج‌.     بهشت و دوزخ
  
        · خلود در دوزخ
 
        · تجدد احوال در بهشت و جهنم
         · تجسم اعمال
6- سایر موضاعات مرتبط