ساختار سازمانی همایش

ریاست پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
گروه های پژوهشی
دفتر پژوهش
شورای پژوهشی