سامانه کاربران


ا-مقاله هایی پذیرفته می شوند که بر اساس نظریه های مطرح شده درباره مسئله جاودانگی نفس در دیدگاه های فیلسوفان مشاء اشراق ، متعالیه و عرفان نظری ، دیدگاه های متکلمان مسلمان ، الهی دانان مسیحی - یهودی با نظریه های رایج در فلسفه ذهن معاصر تبیین کنند.
2-مقالات در محیط word تایپ شوند.
3- مقالات حداکثر 8000 کلمه باشند.
4- مقالات می توانند به زبان های فارسی ، عربی ، انگلیسی باشند.
5- فایل مقالات از طریق وب سایت به نشانی دبیر خانه ارسال شود .
6- برای ثبت نام جهت شرکت در همایش وارد سامانه کاربران شوید.

تاریخ های همایش

تاریخ دریافت چکیده مقالات : 25 اسفند ماه 1397
تاریخ دریافت مقالات : 25 شهریور ماه 1398
تاریخ برگزاری همایش : 14 و15 1398

خبر تصویری