محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محورهای اصلی همایش:


  الف: امام علی‌(ع) و حکمرانی عادلانه

- عدالت در حوزة قوانین 

- عدالت در حوزة ساختارها

- عدالت در حوزة رفتار‌ها

- عدالت در حوزة کارگزاران

ب: امام علی‌(ع) و حقوق انسانی

- حقوق بشر

- حقوق بشر دوستانه

- حقوق فردی

- حقوق شهروندی

- حقوق اقلیت‌ها

- حقوق زنان

 ج: معنویت علوی و دنیای امروز

- امام علی‌(ع) و معنویت عمومی جامعه

- رابطه معنویت و عدالت

- مدل زیست معنوی امام علی‌(ع)

- معنویت علوی در اندیشه عالمان غیر مسلمان

- معنویت علوی در ادبیات عرفانی

  د: امام علی‌(ع) و عدالت اجتماعی

- آزادی‌های اجتماعی و مدنی از منظر علوی

- سیرة عملی علوی در برابر مخالفان

- امام علی‌(ع) و عدالت اقتصادی

- عدالت قضایی از منظر علوی