دویست سال خشونت ، خرافه و خیانت
two hundred years of violence , superstition and betrayal

:: خرافه


 1. كاوش هاي جامعه شناختي در وضعيت خرافه گرايي بهائيان
 2. التقاط، تجردگرائي و خرافه گرايي در رهبران بهائي
 3.  تحليلي جامعه شناختي بر خرافه گرايي ديني در بابيان نخستين
 4. بهائي گري؛ خرافه در اصول و مباني اعتقادي
 5. نقش خرافات فرقه اي در موانع توسعه انساني
 6. تطبيق خرافه گرائي در بهائيت با فرق ديگر
 7. خرافه گرايي در آثار علي محمد شيرازي باب
 8. خرافه گرايي در آثار ميرزا حسينعلي نوري
 9. خرافه گرايي در آثار مبلغان ارشد و رهبران بهائي
 10.  بسترها و پيامدهاي اجتماعي خرافات در بهائيت
 11. مقايسه عقل گرايي در قرآن و بهائيت يا )عقل گرايي در بهائيت و نقد آن از منظر قرآن(
 12. خرافهگرايي، هنجارشكني و عوامفريبي؛ مؤلفههاي فرقه بهايي
 13. تناقض تجدد خواهي بهائيت با رويكردهاي خرافي در آن
 14.  بازتاب خرافه گرايي در تاريخ نگاري رهبران و مبلغين بهائي
 15. خرافه گرايي در بهائيت و تأثير آن در تحجر و التقاط فكري اين فرقه
 16.  باز خواني و تحليل نقش علما در ارائه چهره واقعي و خرافي بهائيت
 17. خرافه در موعود شناسي بابيان و بهائيان
 18. كنكاشي از چيستي خرافات در تلقي رهبران بهائي
 19. خرافات در ايام خاص فرقه اي بهائيت )ايام تسعه(
 20. خرافات در مراسمات و مناسبات فرقه اي بهائيان
 21. نقش خرافه پذيري در گرايش به بهائيت
 22. نقش خرافات بهائيت در پازل ناتوي فرهنگي
 23.  چيستي خرافه، چگونگي تطبيق آن با آموزه هاي بهائيت
 24. عوامل موثر بر گرايش بهائيان به خرافاتنمایه ISC

نمایه ISC
------------------------------------------
 
همایش بین المللی 200 سال خیانت و خشونت و خرافه

برگزارکننده همايش:
 دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۹/08/08-۱۳۹۹/08/07
کد اختصاصی همايش: 00000000-0000000000

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)