این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دویست سال خشونت ، خرافه و خیانت
two hundred years of violence , superstition and betrayal

موضوعات مقالات همایش


ارسال شده در تاریخ :
موضوعات مقالات همایش

موضوعات مقالات در چهار عنوان کلی و عناوین جزئی متعددی می باشد.


موضوعات مقالات در چهار عنوان کلی و به شرح ذیل می باشد:
 

خشونت

 1. خشونت هاي ديني و مذهبي از منظر قرآن
 2. خشونت باور باب و بابيه
 3. بررسي ابعاد نفرت و نابردباري عقيدتي در بهائيت
 4. بررسي موضوع طرد روحاني و خشونت عقيدتي بهائيت
 5. بهائيت، آيين صلح يا خشونت؟
 6. نگاهي به برخورد تشكيلات بهائيت با مخالفان و منتقدان خود
 7. بررسي نقش بهائيت در كشف حجاب رضاخاني و خشونت عليه عقيده
 8. قربانيان خشونت هاي عملي و عقيدتي بهائيان
 9. اسناد خشونت و جنايات بهائيان
 10. خشونت در آثار بهائيت)چيستي و چگونگي، معيار و مصاديق(
 11. موضع و عملكرد بهائيت نسبت به پيش برد جهان عاري از خشونت
 12.  گونه شناسي خشونت در بهائيت
 13. تحليل ادعاي آزادي عقيده در بهائيت
 14. جهت گيري بهائيت در مواجهه با خشونت مدام رژيم صهيونيستي
 15.  تأثير آموزه هاي بهائيت بر توليد و گسترش خشونت
 16. تناقض انديشه بابيت جنگ طلب و بهائيت مدعي صلح
 17. تناقضات گفتاري و كرداري بهائيت در صلح
 18.  خشونت در قول و فعل و تقرير رهبران بهائي
 19. رابطه بين تمايل به خشونت و قبول مشاغل نظامي در بهائيت

خرافه

 

 1. كاوش هاي جامعه شناختي در وضعيت خرافه گرايي بهائيان
 2. التقاط، تجردگرائي و خرافه گرايي در رهبران بهائي
 3.  تحليلي جامعه شناختي بر خرافه گرايي ديني در بابيان نخستين
 4. بهائي گري؛ خرافه در اصول و مباني اعتقادي
 5. نقش خرافات فرقه اي در موانع توسعه انساني
 6. تطبيق خرافه گرائي در بهائيت با فرق ديگر
 7. خرافه گرايي در آثار علي محمد شيرازي باب
 8. خرافه گرايي در آثار ميرزا حسينعلي نوري
 9. خرافه گرايي در آثار مبلغان ارشد و رهبران بهائي
 10.  بسترها و پيامدهاي اجتماعي خرافات در بهائيت
 11. مقايسه عقل گرايي در قرآن و بهائيت يا )عقل گرايي در بهائيت و نقد آن از منظر قرآن(
 12. خرافهگرايي، هنجارشكني و عوامفريبي؛ مؤلفههاي فرقه بهايي
 13. تناقض تجدد خواهي بهائيت با رويكردهاي خرافي در آن
 14.  بازتاب خرافه گرايي در تاريخ نگاري رهبران و مبلغين بهائي
 15. خرافه گرايي در بهائيت و تأثير آن در تحجر و التقاط فكري اين فرقه
 16.  باز خواني و تحليل نقش علما در ارائه چهره واقعي و خرافي بهائيت
 17. خرافه در موعود شناسي بابيان و بهائيان
 18. كنكاشي از چيستي خرافات در تلقي رهبران بهائي
 19. خرافات در ايام خاص فرقه اي بهائيت )ايام تسعه(
 20. خرافات در مراسمات و مناسبات فرقه اي بهائيان
 21. نقش خرافه پذيري در گرايش به بهائيت
 22. نقش خرافات بهائيت در پازل ناتوي فرهنگي
 23.  چيستي خرافه، چگونگي تطبيق آن با آموزه هاي بهائيت
 24. عوامل موثر بر گرايش بهائيان به خرافات

خيانت

 

 1. بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با رژيم پهلوي
 2.  بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با صهيونيسم
 3. بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با استعمار
 4. نقش پيام هاي بيت العدل در ايجاد رفتارهاي خيانت آميز بهائيان
 5. پيامد خيانت در پيام هاي بيت العدل
 6. نقش بهائيان در كودتا 28 مرداد
 7. نقش علماء در روشنگري خيانت بهائيت
 8. نقد شبهه بهائي ستيزي )خيانت به افكار عمومي(
 9. خيانت بهائيت در تحريف تاريخ
 10. خيانت به وطن تناقض در كلام و عمل رهبران بهائي!
 11. خيانت بهائيت از ديدگاه مستبصرين
 12. باز خواني تحليل نقش آيت الله بروجردي در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 13. باز خواني تحليل نقش امام خميني قدس سره در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 14. باز خواني تحليل نقش علماء شيعه در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 15.  خيانت بهائيت در پس افشاي اسناد ساواک
 16.  بهائيت و سياست و مناسبات آن با دول خارجي
 17. تاراج ميراث فرهنگي توسط بهائيت
 18. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )حسينعلي بهاء(
 19. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )عبدالبهاء(
 20.  بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )شوقي افندي(
 21. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )بيت العدل(
 22. حسينعلي نوري نقطه اشتراک استعمار روس و انگليس
 23.  بازشناسي روابط ميرزا حسينعلي نوري و ميرزا آقاخان نوري
 24.  چهره هاي خائن بهائي و تحولات تاريخ معاصرايران
 25. بازخواني خيانت سران بهائيت در الواح وصاياي عبدالبهاء
 26. نقش بهائيت در شكست نهضت

نمایه ISC

نمایه ISC
------------------------------------------
 
همایش بین المللی 200 سال خیانت و خشونت و خرافه

برگزارکننده همايش:
 دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۹/08/08-۱۳۹۹/08/07
کد اختصاصی همايش: 00000000-0000000000

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)